תקנון עמותת פמפיגוס ישראל

תקנון עמותת פמפיגוס ישראל

פרק א':

1. מטרות העמותה :
1.1 לשלב חולים בישראל, החולים במחלת הפמפיגוס על סוגיה השונים, במסגרת העמותה, בכדי לקדם ולשמור על זכויותיהם כחולים.
1.2 לדאוג לחברי העמותה בכל הנושאים הקשורים לטיפול במחלה ולאמצעי ריפוי המחלה.
1.3 להשיג הכרה ממלכתית ורפואית בצורכיהם של החברים לטיפול וריפוי המחלה.
1.4 לדאוג לשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, קופות החולים וחברות ביטוח, לקידום צרכי החברים ולהכרה בכל טיפול רפואי שיידרש, לרבות, הכרה בתרופות, בטיפולים חדשים ובאשפוזים.
1.5 לפעול לשם הכרה בהוצאות הרפואיות ו/או הסיעודיות, כהוצאות מוכרות לצרכי מס הכנסה
(גם בצורת ניכוי או זיכוי).
1.6 לסייע לחולי פמפיגוס מול גופים ממשלתיים ו/או פרטיים לצורך קידום זכויותיהם במוסדות אלה.
1.7 להשתתף, לעודד וליזום מחקרים רפואיים ואחרים למחלה, לגורמיה ולצרכי ריפויה.
1.8 לאסוף ולהפיץ ידע רפואי וחידושים בנושא מחלת הפמפיגוס – לחברים ולציבור.
1.9 לערוך סקרים הנחוצים לקידום המידע אודות מחלת הפמפיגוס.
1.10 ליצור קשרים וחילופי מידע עם אגודות/עמותות פמפיגוס בעולם.
1.11 ליזום ולפעול בכל נושא לקידום האינטרסים של העמותה וחבריה בתחום המחלה, הטיפול בה, וריפויה.
1.12 לגייס כספים לצורך מימוש מטרות העמותה.
1.13 להקים קבוצות תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם מלווות בין היתר גם באנשי מקצוע שונים.

2. פעילות העמותה :
2.1 לשם השגת המטרות, רשאית העמותה לפעול ולעשות כל פעולה דרושה במסגרת החוק, כמפורט להלן:
2.2 לגבות דמי חבר ותרומות מחברי האגודה. דמי החבר יהיו בסכום השווה לכל נפש.
2.3 לקבל תרומות וסיוע כספי מכל אדם ומכל מוסד או משרד ממשלתי.
2.4 לפתוח חשבונות בנק ע"ש העמותה ולהפקיד בהם מלוא הכספים שנגבו, להשקיעם לשם שמירת ערכם עד לשימוש בהם, ובלבד שההשקעות תהיינה שמרניות ולא ספקולטיביות.
2.5 לבצע תשלומים כמתבקש וכנדרש לפעילות העמותה, לקידום ובצוע מטרות העמותה עפ"י החלטות וועד העמותה, ובלבד שהתשלומים יבוצעו עפ"י חתימת שני מורשי חתימה לפחות בצירוף לחותמת העמותה.
2.6 כל פעולה תעוגן בהוראה בכתב (או המחאה) מראש.
2.7 לרכוש, למכור, לשכור או לבצע כל פעולה במקרקעין או בנדל"ן לקידום וביצוע מטרות העמותה.
2.8 ליזום פעילות לחברי העמותה ולנהל מו"מ עם גורמים להשגת תנאים משופרים לחברי העמותה.
2.9 ליזום ולממן מחקרים רפואיים והקמת קרנות למימון מחקרים רפואיים בתחום הפמפיגוס.
2.10 ליזום ולממן פרסומים והפצת מידע אודות העמותה, מטרותיה, מחלת הפמפיגוס, הטיפול במחלה ומחקרים הקשורים בה.
2.11 להתקשר עם כל אדם, גוף או מוסד בהסכם לקבלת עבודה, שרות או אספקת מוצרים לבצוע החלטות מוסדות העמותה לקידום מטרות העמותה ולרווחת חבריה.
2.12 כל פעולות העמותה תתבצענה עפ"י החלטות מוסדות העמותה, שתעוגנה בכתב, ותהיינה במסגרת החוק והאתיקה.
2.13 אסורה חלוקת רווחים וטובות הנאה לחברים בכל צורה שהיא.
– עמוד 1 מתוך 4 –

פרק ב':
סימן א': חברות
1. (א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

קבלת חברים

(ב) כל אדם בגיר, אזרח ישראלי או תושב, הלוקה במחלת הפמפיגוס ו/או קרוב משפחה של אדם הלוקה במחלת פמפיגוס ו/או אדם שתחום עיסוקו במחלת הפמפיגוס, כשיר להיות חבר בעמותה ויתקבל אליה על פי החלטות מוסדותיה ובהתאם לכל דין.
(ג) ילדים עד גיל 18 לא יוכלו להיות חברים בעמותה בשל הגבלת החוק, אולם, יוכלו לקבל זכויות חברים באם אחד מהאפוטרופוסים הטבעיים שלהם או אפוטרופוס ממונה יהיה חבר בעמותה.
(ד) אדם הכשיר להיות חבר בעמותה לפי הוראות סעיפים קטנים (ב') ו- (ג') והחפץ להיות חבר בה, יגיש לועד בקשה בלשון זו:
"אני (שם, מספר זהות, מען, דרכי התקשרות, אופן הכשרות להיותו חבר בעמותה) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
(ה) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
(ו) מספר חברי העמותה בכל שנה יפורסם במאזן השנתי ו/או באתר האינטרנט כמפורט בסעיף 2(ד')(1), להלן.
2. (א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה;

זכויות וחובות של חבר

הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד העמותה או לועדת הבקורת או לכל אחד ממוסדות העמותה.
האמור בסעיף זה, מותנה בכך כי מלאו לחבר 18 שנים וכי שולמו בידו דמי החבר לכל שנות חברותו בעמותה כולל לשנה בה מתקיימת האסיפה.
(ב) כל הנבחר לאחד ממוסדות העמותה, מתחייב להקדיש מזמנו וממרצו לפחות ב-% 75 מהתכנסויותיה.
(ג) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
(ד) חבר העמותה מתחייב בזאת, כדלקמן:
(1) להתעדכן מעת לעת בהודעות כפי שיפורסמו באתר האינטרנט של העמותה ו/או באתר האינטרנט "פמפיגוס ישראל".
(2) ליתן בזאת הסכמתו המפורשת, לקבל את ההודעות בדבר כינוס האסיפה הכללית של העמותה
באמצעות אתרי האינטנט המפורטים בסעיף קטן (1), לעיל.
(ה) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שנתיים שתשלומם יהיה חובה על החברים.
(ו) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
(ז) חבר שהוצא מהעמותה בשל אי תשלום דמי חבר, רשאי לבקש להצטרף אליה מחדש – וחברותו המחודשת
תידון לגופה ותותנה בתנאים כפי שייקבעו על הידי הוועד ויובאו לאישור האסיפה הכלללית.
(ח) הועד רשאי לפטור חבר מתשלום דמי החבר בהחלטה פה אחד של כלל חברי הועד ובאישור הגוף המבקר.
(ט) חייל/ת בשרות חובה, יהיו פטורים מתשלום דמי חבר.
3. (א) החברות בעמותה פוקעת –

פקיעת חברות

(1) במות החבר.
(2) בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש.
(3) בהפסקת תשלום דמי החבר, שנתיים ברציפות.
(4) בהוצאתו מן העמותה.
(ב) הועד רשאי, להחליט ברוב של 2/3 מכלל חברי הועד, על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
(1) החבר לא קיים את הוראות התקנון ו/או החלטה של האסיפה הכללית.
(2) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
(3) החבר הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
(ג) הועד לא יוציא חבר מן העמותה, אלא, לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יוציא חבר מן העמותה מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1),(2), אלא, לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
4. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד ו/או יישלח בדואר רגיל ו/או בפקס אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר, בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

מתן הודעות לחבר

– עמוד 2 מתוך 4 –

סימן ב': האסיפה הכללית
5. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

זמן ומקום

5א'. האסיפה הכללית תכונס אחת לשנה בכל שנה קלנדרית ובלבד שלא יחלפו מעל 15 חודשים בין התכנסות אחת לשניה.

אסיפה כללית רגילה

6. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לפחות 21 ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

הזמנה

6א'. בהתאם להתחייבויות והצהרות חבר העמותה על פי סעיפים 2(ד')(1) ו- 2(ד')(2) לעיל, בפרק ב' של התקנון, ההודעה בדבר כינוס האסיפה הכללית תימסר לחברי העמותה באמצעות פירסומה באתרי האינטרנט המצוינים בסעיף 2(ד')(1) לעיל.
7. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

7א'. סדר היום של האסיפה הכללית יקבע בידי חברי הוועד. חברי האסיפה הכללית יתבקשו להפנות מראש לחברי הוועד נושאים אשר, לדעתם, יש לדון בהם. כל החלטה שתתקבל באסיפה, תחייב את העמותה ואת מוסדותיה.
8. במידה ולא נכחו באסיפה הכללית 25% מחברי העמותה, ידחה זמן האסיפה במחצית השעה ואז תתקיים אסיפה תקפה בכל מספר של משתתפים ובתנאי, שנוכחים 2 חברים לכל הפחות.

מנין

9. האסיפה הכללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לעמותה.

יושב ראש ומזכיר העמותה

9א'. יו"ר העמותה ישמש גם כיו"ר האסיפה הכללית וכיו"ר וועד העמותה.
9ב'. יו"ר העמותה, יבחר ע"י האסיפה הכללית לאחר שיציג את מועמדותו למשרה זו. במידה ויהיה מעוניין להציג מועמדות למוסד נוסף בעמותה, יהא עליו לציין זאת בנפרד.
9ג'. יו"ר העמותה יבחר מקסימום ל- 2 קדנציות ברציפות כאשר כל קדנציה תארך 3 שנים, אלא, אם הוחלט בידי האסיפה הכללית להאריך את כהותנו.
9ד'. היה ונבצר מיו"ר העמותה ו/או מזכיר העמותה להשתתף באסיפה הכללית, תבחר האסיפה הכללית מבין חבריה הנוכחים, יושב ראש ו/או מזכיר, לאותה האסיפה.

יושב ראש ומזכיר האסיפה כללית

9ה'. היה והתפטר יו"ר העמותה ו/או מזכיר העמותה, יבחר הוועד יו"ר עמותה זמני ו/או מזכיר זמני, לפי נסיבות העניין, עד לכינון האסיפה הכללית הקרובה.
10. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

החלטות

10א'. ההצבעות תתבצענה בהרמת ידיים. הצבעה חשאית תיערך לפי בקשת 25% מהנוכחים באסיפה, בעלי זכות ההצבעה.
11. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

פרוטוקול

11א'. (1) האסיפה הכללית יכולה להתכנס כאסיפה שלא מן המניין אם קיים נושא דחוף ו/או יוצא דופן לדון בו בדחיפות, ודחייתו יכולה לגרום נזקים לעמותה ו/או למטרותיה ו/או לפעילותה השוטפת. אסיפה כזאת, תתכנס על פי החלטת הועד ו/או החלטת 10% מחברי העמותה, לפי מספרם על פי הפירסום האחרון.

אסיפה מיוחדת

(2) ההודעה על כינוס אסיפה מיוחדת תינתן באופן הדומה להודעה על כינוס אסיפה כללית רגילה, אולם, אפשר כי תינתן 10 ימים לפחות מראש.
סימן ג': הועד
12. מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית והוא לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה-עשר.

מספר החברים

12א'. היה ואין יו"ר לעמותה, יבחרו חברי הועד מבניהם את יו"ר הוועד עד לכינון האסיפה הכללית הקרובה.

יו"ר הוועד

13. (א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

תקופת הכהונה

(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון ו/או הוכרז פסול דין ו/או פושט רגל ו/או פקעה חברותו בעמותה.
14. (א) כאשר נתפנה מקומו של חבר הועד לא יבחר אחר תחתיו, אלא, אם פחת מספר חברי הועד מחמישה.

השלמת הועד

על חברי הועד הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד
למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.
(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
15. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

ישיבות הועד

15א'. הוועד ימלא, בין היתר, אחר החלטות האסיפה הכללית וההחלטות שתתקבלנה בין אסיפה לאסיפה. בנוסף, יגיש הוועד דו"ח שנתי לאסיפה הכללית.
16. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, יכריע יו"ר הוועד;

החלטות

17. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

פרוטוקול

18. הועד רשאי להסמיך שנים או יותר מבין חבריו ו/או עובדיו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. חברים אלה יהיו מורשי החתימה של העמותה וכל פעולה שלהם תחייב את העמותה בתנאי ששניים מהם חתומים יחד על הפעולה – בצירוף לחותמת העמותה.

זכות הייצוג /
מורשי חתימה

– עמוד 3 מתוך 4 –

סימן ד': ועדת הבקורת
19. האסיפה הכללית תבחר את ועדת הביקורת אשר יהיו חברים בה עד 3 אנשים.
20. יו"ר וועדת הביקורת ייבחר בידי האסיפה הכללית, ואם לא עשתה כן, ייבחר בידה הוועדה עצמה.
21. וועדה הביקורת תהא כפופה לאסיפה הכללית בלבד.
22. החברים הנבחרים מתחייבים לשמש בתפקידם עד לאסיפה הכללית הבאה.
23. וועדת הביקורת תהא ממונה על על ביקורת פעילות העמותה ורשאית לבדוק כל נושא שהוחלט במוסדות העמותה, ולהשתתף ללא זכות הצבעה בכל התכנסות של הוועד או כל וועדה אחרת שנבחרה ולעיין בפרטיכלים ולבקר את ספרי העמותה.
24. וועדת הביקורת תערוך תוכנית שנתית ותפעל על פיה.
25. הוועדה תכין דו"ח שנתי על פעילותה. ממצאי הביקורת יועברו על ידה ליו"ר העמותה לקבלת התייחסותו ותגובתו, ואלה יופיעו בדו"ח שיומצא לאסיפה הכללית.
26. החלטות הוועדה תהא על פי רוב דעות. היו הקולות שקולים, תכריע דעת יו"ר הוועדה. בדו"ח השנתי תוצג עמדת המיעוט.
27 הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים ובכפוף לאמור לעיל, גם על וועדת הביקורת.

תחולת הוראות

סימן ד'1: בחירות למוסדות העמותה.
28. המועד האחרון להצגת מועמדויות למוסדות העמותה השונים, יקבע בידי חברי הוועד והוא לא יפחת

מועד אחרון להגשת מועמדויות

מ- 10 ימים לפחות לפני כינוסה של האסיפה הכללית.
סימן ה': רואה חשבון
29. במידת הצורך, תאשר האסיפה הכללית מינוי רואה חשבון שיומלץ בידי הוועד אשר אינו חבר העמותה ואינו תלוי בה לעריכת הדו"חות הכספיים.
30. האסיפה הכללית תסמיך באסיפה את הוועד לקבוע את שכר הטרחה.
סימן ו': גזבר
31. וועד העמותה יבחר גזבר מבין חבריו אשר יחזיק וינהל את כספי העמותה.
32. הגזבר ישמש גם כמורשה החתימה של העמותה.
סימן ז': סניפים
32. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

הקמת סניפים וארגונם

סימן ח': נכסים לאחר פירוק
33. החלטה על פירוק מרצון תתקבל באסיפה הכללית ברוב של 75% לפחות, על פי המלצת הוועד.

פירוק מרצון

34. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים ו/או כספים ו/או רכוש, יועברו נכסים ו/או כספים ו/או רכוש אלה לאחד מהגורמים הבאים ובתנאי שהינו "מוסד ציבורי" כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, והכול על פי האופן והסדר המפורטים מטה, ולא יחולקו בין חבריה של העמותה:

העברת נכסים עודפים

(1) מימון מחקר קיים המתנהל לגבי מחלת הפמפיגוס בידי רופא עור בכיר המוכר בישראל.
אופן מימון המחקר יכול וייערך בשלבים, כפי שימצא לנכון המפרק מעת לעת, לאחר בדיקת ואימות
הנתונים בדבר עלויות המחקר המשוערות.
(2) תרומה לעמותה ו/או מוסד המטפל בחולים הלוקים במחלת הפמפיגוס ו/או במחלות עור אוטואימוניות אחרות.
סימן ט': שונות
35. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים /ואו טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s